VERKOOPSVOORWAARDEN

VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Klachten in verband met de geleverde goederen of gepresteerde werken dienen om aanvaardbaar te zijn,

   bij aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 5 dagen na datum van faktuur.

2.Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling,rente geven

   berekend op basis van de door de Nationale Bank toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant

   op overheidspapier,vermeerderd met 2%.

   In geval van niet-betaling op de vervaldag,behouden we ons het recht voor,het bedrag van de faktuur met 10%

   te verhogen,met minimum van 124euro.

3.De door ons genoemde leveringstermijnen worden te goedertrouw opgegeven. Overschrijding van de leveringstijd

   kan nooit recht geven op schadevergoeding of op niet-naleven van de verplichtingen vanwege de klant.

   De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele faktuur,maakt het verschuldigd saldo van al de andere,

   zelfs niet vervallen,fakturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

4.Indien het krediet van de koper een minder gunstige keur neemt,behouden wij ons het recht voor zelfs na

   gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt,van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering

   der genomen verbintenis te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt,hebben wij het recht het

   gehele kontrakt of een gedeelte ervan te annuleren.

5.Voor elke betwisting en inning van fakturen is alleen de Rechtbank te Hasselt bevoegd.

6. U kan de producten retourneren tot 14 dagen na ontvangst.

7. Alle supplementen die op deze site verkocht worden zijn voedingssupplementen. Geneesmiddelen op voorschrift zullen niet online      

    verkocht worden.